Top Hy GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
67130?v=4 chr15m 1 83
1042946?v=4 foxboron 2 74
17243?v=3 algernon 4 65
4141508?v=3 hylang 5 59
1690697?v=3 kirbyfan64 6 48
75370?v=3 pyx 7 43
63402?v=3 h2non 8 42
1163299?v=3 philiparvidsson 9 38
24827?v=3 svetlyak40wt 10 28
132447?v=3 paultag 11 27
322730?v=3 kodiologist 12 18
1396101?v=3 bryangarza 14 16
25635134?v=3 fptensorflow 16 13
24647?v=4 mudphone 17 13
7566996?v=4 rahix 18 13
529580?v=3 danneu 19 12
23150714?v=3 koji-kojiro 20 10
1627744?v=3 taddeimania 21 8
20739931?v=3 mmiszczyk 22 8
8058121?v=3 etienneandre 23 8
10553231?v=3 hylands 24 7
1389385?v=3 tuturto 25 6