Top Php GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
143937?v=3 symfony 1 82862
958072?v=3 laravel 2 76763
25218?v=3 sebastianbergmann 3 54020
7535935?v=3 spatie 4 38363
527621?v=3 thephpleague 5 30965
209254?v=3 doctrine 6 28083
993323?v=3 yiisoft 7 21976
973269?v=4 barryvdh 8 21632
4986074?v=3 roots 9 20098
698038?v=4 matomo-org 10 19005
837015?v=3 composer 11 18378
8863432?v=3 bcit-ci 12 17495
5947812?v=3 friendsofphp 13 16736
1836015?v=3 phpoffice 14 16627
638632?v=3 guzzle 15 16352
99944?v=3 fzaninotto 16 15244
603116?v=3 domnikl 17 14828
1221505?v=3 phalcon 18 14673
296074?v=3 zendframework 19 14178
23666?v=3 cakephp 20 14091
1472352?v=4 overtrue 21 14072
11591525?v=3 paragonie 22 12552
6073368?v=3 walkor 23 12525
50654?v=3 danielmiessler 24 12223
4840775?v=3 phacility 25 12032