Top Swift GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
6028820?v=3 ramotion 1 34097
7774181?v=3 alamofire 2 28594
366926?v=3 danielgindi 3 24291
484656?v=4 vsouza 4 22041
752338?v=3 yalantis 5 21952
3422977?v=3 reactivecocoa 6 19916
1340892?v=3 hyperoslo 7 19350
8858017?v=3 swiftyjson 8 16691
2227731?v=3 xmartlabs 9 15896
1019875?v=3 onevcat 10 15546
379033?v=3 vapor 11 15328
4722515?v=3 raywenderlich 12 15325
3359850?v=3 lkzhao 13 13157
475463?v=3 matteocrippa 14 13071
14945043?v=3 perfectlysoft 15 12956
10069574?v=3 cosmicmind 16 12452
373016?v=3 ipader 17 12340
889949?v=3 marmelroy 18 11946
1065452?v=3 mengto 19 11392
573856?v=3 jakelin 20 11366
3006190?v=3 shadowsocks 21 11334
6407041?v=3 reactivex 22 11071
7809696?v=3 snapkit 23 10994
219689?v=3 lexrus 24 10897
9146792?v=3 carthage 25 10687