Top Swift GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
6028820?v=3 ramotion 1 32995
7774181?v=3 alamofire 2 27862
366926?v=3 danielgindi 3 23718
752338?v=3 yalantis 4 21371
484656?v=4 vsouza 5 21276
3422977?v=3 reactivecocoa 6 19579
1340892?v=3 hyperoslo 7 18330
8858017?v=3 swiftyjson 8 16324
2227731?v=3 xmartlabs 9 15211
1019875?v=3 onevcat 10 14846
4722515?v=3 raywenderlich 11 14481
379033?v=3 vapor 12 14420
475463?v=3 matteocrippa 13 12702
14945043?v=3 perfectlysoft 14 12668
3359850?v=3 lkzhao 15 12448
373016?v=3 ipader 16 12184
10069574?v=3 cosmicmind 17 12034
889949?v=3 marmelroy 18 11574
573856?v=3 jakelin 19 11305
1065452?v=3 mengto 20 11161
219689?v=3 lexrus 21 10727
7809696?v=3 snapkit 22 10535
6407041?v=3 reactivex 23 10441
570797?v=3 andreamazz 24 10407
9146792?v=3 carthage 25 10392