Top Swift GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
6028820?v=3 ramotion 1 35675
7774181?v=3 alamofire 2 29431
366926?v=3 danielgindi 3 24907
484656?v=4 vsouza 4 23089
752338?v=3 yalantis 5 22536
1340892?v=3 hyperoslo 6 20714
3422977?v=3 reactivecocoa 7 20259
8858017?v=3 swiftyjson 8 17138
2227731?v=3 xmartlabs 9 16688
1019875?v=3 onevcat 10 16309
4722515?v=3 raywenderlich 11 16146
379033?v=3 vapor 12 16088
573856?v=3 jakelin 13 16044
3359850?v=3 lkzhao 14 14018
475463?v=3 matteocrippa 15 13578
14945043?v=3 perfectlysoft 16 13341
3006190?v=3 shadowsocks 17 13241
10069574?v=3 cosmicmind 18 13122
373016?v=3 ipader 19 12475
889949?v=3 marmelroy 20 12323
6407041?v=3 reactivex 21 11767
1065452?v=3 mengto 22 11682
7809696?v=3 snapkit 23 11533
219689?v=3 lexrus 24 11132
9146792?v=3 carthage 25 11011