Top Swift GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
6028820?v=3 ramotion 1 38978
7774181?v=3 alamofire 2 30819
484656?v=4 vsouza 3 27110
366926?v=3 danielgindi 4 26017
752338?v=3 yalantis 5 23466
1340892?v=3 hyperoslo 6 22308
3422977?v=3 reactivecocoa 7 20822
2227731?v=3 xmartlabs 8 18039
8858017?v=3 swiftyjson 9 17847
1019875?v=3 onevcat 10 17629
379033?v=3 vapor 11 17608
4722515?v=3 raywenderlich 12 17422
15808174?v=4 serhii-londar 13 17127
573856?v=3 jakelin 14 16149
3006190?v=3 shadowsocks 15 15714
3359850?v=3 lkzhao 16 15659
235645?v=4 malcommac 17 15539
475463?v=3 matteocrippa 18 14288
10069574?v=3 cosmicmind 19 13891
14945043?v=3 perfectlysoft 20 13798
10639145?v=3 apple 21 13156
6407041?v=3 reactivex 22 12857
889949?v=3 marmelroy 23 12850
373016?v=3 ipader 24 12724
7809696?v=3 snapkit 25 12367