Top Swift GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
6028820?v=3 ramotion 1 38708
7774181?v=3 alamofire 2 30660
366926?v=3 danielgindi 3 25908
484656?v=4 vsouza 4 24699
752338?v=3 yalantis 5 23385
1340892?v=3 hyperoslo 6 22175
3422977?v=3 reactivecocoa 7 20768
2227731?v=3 xmartlabs 8 17883
8858017?v=3 swiftyjson 9 17766
1019875?v=3 onevcat 10 17478
379033?v=3 vapor 11 17437
4722515?v=3 raywenderlich 12 17290
573856?v=3 jakelin 13 16142
3359850?v=3 lkzhao 14 15454
3006190?v=3 shadowsocks 15 15398
475463?v=3 matteocrippa 16 14202
10069574?v=3 cosmicmind 17 13846
14945043?v=3 perfectlysoft 18 13750
10639145?v=3 apple 19 12957
889949?v=3 marmelroy 20 12811
6407041?v=3 reactivex 21 12728
373016?v=3 ipader 22 12686
7809696?v=3 snapkit 23 12280
1065452?v=3 mengto 24 12023
9146792?v=3 carthage 25 11697