Top Typescript GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
6154722?v=3 microsoft 1 119728
139426?v=3 angular 2 84320
3171503?v=3 ionic-team 3 44607
3171503?v=3 driftyco 4 35174
9354?v=3 railsware 5 34584
12101536?v=3 ant-design 6 30965
4060187?v=4 jaredpalmer 7 28414
17189275?v=3 apollographql 8 21553
7195757?v=3 grafana 9 21075
11921694?v=3 akveo 10 20842
2598660?v=3 t4t5 11 18186
17219288?v=3 graphcool 12 17876
303157?v=3 palantir 13 16199
7392261?v=3 nativescript 14 16092
3637556?v=3 definitelytyped 15 16084
188928?v=3 vshatskyi 16 16042
188928?v=3 shockone 17 13928
1530011?v=3 angular-ui 18 13808
15658638?v=3 tensorflow 19 13681
6407041?v=3 reactivex 20 12067
2029172?v=4 pedronauck 21 12028
6849042?v=3 valor-software 22 11661
455023?v=4 mgechev 23 10479
36319609?v=4 flatpickr 24 9714
11352152?v=3 chmln 25 9472